Думка ДФСУ :) Інформацiя щодо змiни в базi спiвставлення показникiв податкового кредиту та податкових зобов’язань платника податку н е м о ж е б у т и виключена з баз даних

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ03 квітня 2015 року № 7085/6/99-99-19-03-01-15
Щодо деяких питань застосування електронної форми податкової накладної

Державна фiскальна служба України розглянула звернення Громадської ради при Головному управлiннi ДФС у м. Києвi вiд 04.03.2015 № 01/15 щодо деяких питань застосування електронної форми податкової накладної та повiдомляє.
Згiдно з пунктом 201.1 статтi 201 Податкового кодексу України (далi — Кодекс) платник податку зобов’язаний надати покупцю (отримувачу) податкову накладну, складену в електроннiй формi з дотриманням умови щодо реєстрацiї у порядку, визначеному законодавством; електронного пiдпису уповноваженої платником особи, та зареєстровану в Єдиному реєстрi податкових накладних (далi — ЄРПН).
Вiдповiдно до пункту 2 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 22.09.2014 № 957, зi змiнами, вiдправлення, передавання, одержання, зберiгання та органiзацiя обiгу податкових накладних в електроннiй формi здiйснюються у порядку, визначеному законодавством.
Крiм того, пунктом 201.10 статтi 201 Кодексу передбачена можливiсть отримання зареєстрованих податкової накладної/розрахунку коригування з ЄРПН.
Порядок складання запитiв на отримання iнформацiї, що мiститься у ЄРПН, визначається пунктами 13-15 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 2010 року № 1246 (далi — Порядок).
Запит в електроннiй формi складається у визначеному форматi за допомогою спецiалiзованого програмного забезпечення. На запит накладаються електроннi цифровi пiдписи, що забезпечує iдентифiкацiю пiдписувана та пiдтвердження цiлiсностi даних в електроннiй формi, вiдповiдно до статтi 4 Закону України вiд 22 травня 2003 року № 852-IV «Про електронний цифровий пiдпис» зi змiнами i доповненнями.
Захист запиту в електроннiй формi вiд несанкцiонованого доступу при передачi засобами телекомунiкацiйного зв’язку забезпечується його шифруванням, передбаченим вимогами пункту 14 Порядку.
Щодо права представника контролюючого органу вiдхиляти в судi як неналежнi докази податковi накладнi, роздрукованi виключно на паперових носiях без пiдписiв керiвника та головного бухгалтера, а також без вiдбитка печатки платника повiдомляємо, що частиною першою статтi 11 Кодексу адмiнiстративного судочинства України вiд 6 липня 2005 року № 2747-IV зi змiнами i доповненнями (далi — КАС) встановлено, що розгляд i вирiшення справ в адмiнiстративних судах здiйснюються на засадах змагальностi сторiн та свободи в наданнi ними суду своїх доказiв i у доведеннi перед судом їх переконливостi.
Вiдповiдно до статтi 49 КАС особи, якi беруть участь у справi, мають рiвнi процесуальнi права i обов’язки. Особи, якi беруть участь у справi, мають право, зокрема, давати уснi та письмовi пояснення, доводи та заперечення, подавати докази, брати участь у дослiдженнi доказiв, висловлювати свою думку з питань, якi виникають пiд час розгляду справи, задавати питання iншим особам, якi беруть участь у справi, свiдкам, експертам, спецiалiстам, перекладачам, подавати заперечення проти клопотань, доводiв i мiркувань iнших осiб.
Частиною першою статтi 69 КАС визначено, що доказами в адмiнiстративному судочинствi є будь-якi фактичнi данi, на пiдставi яких суд встановлює наявнiсть або вiдсутнiсть обставин, що обґрунтовують вимоги i заперечення осiб, якi беруть участь у справi, та iншi обставини, що мають значення для правильного вирiшення справи. Цi данi встановлюються судом на пiдставi пояснень сторiн, третiх осiб та їхнiх представникiв, показань свiдкiв, письмових i речових доказiв, висновкiв експертiв.
У свою чергу, статтею 86 КАС встановлено, що суд оцiнює докази, якi є у справi, за своїм внутрiшнiм переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебiчному, повному та об’єктивному дослiдженнi. Суд оцiнює належнiсть, допустимiсть, достовiрнiсть кожного доказу окремо, а також достатнiсть i взаємний зв’язок доказiв у їх сукупностi.
Таким чином, право вiдхиляти доказ у справi належить виключно суддi, який розглядає справу.

--- ---Щодо вiдповiдальностi представникiв Асоцiацiї платникiв податкiв України за наслiдки пiдписання експертиз проектiв регуляторних актiв, головним розробником яких є ДФС, слiд зазначити, що вiдповiдно до пункту 2 роздiлу II Меморандуму про партнерство та спiвробiтництво мiж ДФС та Всеукраїнською громадською органiзацiєю «Асоцiацiя платникiв податкiв України» (далi — Меморандум) Асоцiацiя здiйснює експертизу та налає ДФС пропозицiї до проектiв регуляторних актiв, головним розробником яких є ДФС.
Погодження (вiзування) з представниками Асоцiацiї платникiв податкiв України офiцiйних документiв, пов’язаних з розробкою ДФС України нормативно-правових актiв, не передбачено.


--- ---Щодо вiдповiдностi положення пункту 201.1 статтi 201 Кодексу положенням статтi 2 «Незаконний доступ» Конвенцiї про кiберзлочиннiсть, ратифiкованої Законом України вiд 07 вересня 2005 року № 2824-ІУ «Про ратифiкацiю Конвенцiї про кiберзлочиннiсть» зi змiнами i доповненнями.
Статтею 2 Конвенцiї про кiберзлочиннiсть визначено, що кожна Сторона вживає такi законодавчi та iншi заходи, якi можуть бути необхiдними для встановлення кримiнальної вiдповiдальностi вiдповiдно до її внутрiшнього законодавства за навмисний доступ до цiлої комп’ютерної системи або її частини без права на це. Сторона може вимагати, щоб таке правопорушення було вчинене шляхом порушення заходiв безпеки з метою отримання комп’ютерних даних або з iншою недобросовiсною метою, або по вiдношенню до комп’ютерної системи, поєднаної з iншою комп’ютерною системою.
Так, роздiлом XVI «Злочини у сферi використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерiв), систем та комп’ютерних мереж i мереж електрозв’язку» Кримiнального кодексу України вiд — 5 квiтня 2001 року № 2341-III зi змiнами i доповненнями визначено вiдповiдальнiсть за несанкцiоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерiв), автоматизованих систем, Комп’ютерних мереж тощо.


--- ---Щодо змiни в базi спiвставлення, показникiв податкового кредиту та податкових зобов’язань платника податку на пiдставi акта перевiрки без прийняття податкового повiдомлення-рiшення повiдомляємо, що виходячи iз системного тлумачення статей 71, 72, 74 Кодексу колегiя суддiв Судової палати в адмiнiстративних справах Верховного Суду України дiйшла такого правового висновку: для iнформацiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi контролюючого органу використовується iнформацiя, що надiйшла за результатами податкового контролю i не може бути виключена з баз даних, якщо дiї зi здiйснення такого контролю не визнанi протиправними в установленому порядку (постанова ВСУ вiд 09.12.2014*).
В.о. Голови М.В. Мокляк


*

Постанова ВСУ від 9 грудня 2014 року № 21-511а14 від 09.12.2014